ABC van online kansspelen

In deze ABC-lijst vind je de meest gebruikte woorden, uitdrukkingen en afkortingen binnen de online kansspelenbranche.

Anti‐witwasbeleid

De maatregelen die online kansspelaanbieders nemen om te voorkomen dat zij gebruikt worden als platform om geld wit te wassen. Deze houden onder meer in: intensieve analyse van spelersgedrag en financiële transacties, stringente processen voor identificatie van klanten en het hanteren van stortingslimieten.

Beleidsdoelstellingen

Dit zijn de kansspelbeleidsdoelstellingen van het kabinet, zijnde het tegengaan van criminaliteit en fraude, het voorkomen van kansspelverslaving en het beschermen van de consument.

Betting exchange product

Markt voor sportweddenschappen waarbij de klanten niet tegen de bookmaker spelen, maar tegen elkaar. De aanbieder van het platform rekent hierbij een commissie op de winst.

Bonus

Een financiële stimulans die door de online kansspelaanbieder aan de klant gegeven wordt en die de klant kan gebruiken om deel te nemen aan online kansspelen.

Bookmaker of bookie

Een aanbieder van weddenschappen op meestal aan sport gerelateerde evenementen. De belangrijkste taak van de bookmaker is om de kans op een bepaalde uitkomst in te schatten. Op basis hiervan stelt hij zijn noteringen op.

Bruto omzet

De totale bruto spelinkomsten minus de operationele kosten.

Belasting op de bruto omzet

De belasting op de bruto spelinkomsten minus de operationele kosten.

BSR

Dat is de afkorting van bruto spel resultaat. Dat is de som van de door spelers geplaatste inzetten minus óf de aan de speler uitbetaalde winsten, óf minus de commissies die de kansspelaanbieder in rekening brengt.

Belasting op het bruto‐spelresultaat

Dit is de belasting op de som van de door spelers geplaatste inzetten minus of de aan de speler uitbetaalde winsten, of de commissies die de kansspelaanbieder in rekening brengt.

BGC

Dit is de afkorting voor Betting and Gaming Council. De BGC is de enige branchevereniging voor betting en gokken, voor bettingshops, online gokbedrijven en casino’s en heeft als doel het nastreven van een goed gereguleerde en non-­‐discriminatoire kansspelomgeving in het Verenigd Koninkrijk. Zij is voorgekomen uit een fusie van de Remote Gaming Association en de Association of British Bookmakers.

Casinospel

Dat is de noemer voor de producten die worden aangeboden door casino’s. De populairste casinospelvormen zijn roulette, poker, baccarat, blackjack en fruitautomaten. Het casino verdient hieraan door voor prijzengeld een uitkeringspercentage te hanteren dat onder de 100 procent ligt (zoals bij blackjack of roulette), of door commissie te rekenen wanneer klanten tegen elkaar spelen (zoals bij poker of baccarat).

CEN-standaard

De Europese standaard voor verantwoorde deelname aan kansspelen op afstand, bedoeld voor aanbieders, softwareleveranciers, dienstverleners en andere stakeholders uit de branche. Het doel ervan is tweeledig: enerzijds het zorgen voor afdoende consumentenbescherming, anderzijds het stimuleren van verantwoord gedrag van kansspelaanbieders, softwareleveranciers en andere dienstverleners.

EGBA

De afkorting voor de European Gambling and Betting Association, de koepelorganisatie van binnen de Europese Unie gereguleerde online kansspelaanbieders. EGBA werkt samen met nationale overheden, Europese autoriteiten en andere stakeholders in het voorzien in een veilig, goed gereguleerd en aantrekkelijk kansspelaanbod voor inwoners van de EU.

EU Athletes

De federatie van Europese spelers‐ en atletenvakbonden. In totaal vertegenwoordigt EU Athletes meer dan 35 nationale vakbonden en 25 duizend individuele atleten, afkomstig uit geheel Europa en actief in verschillende sporten en disciplines. EU Athletes heeft samen met IBIA (International Betting Integrity Association), EGBA (European Gaming and Betting Association) en BGC (Betting and Gaming Council) een gedragscode ten opgesteld die atleten helpt met het omgaan met wedden op sport. Dit project wordt financieel ondersteund door de Europese Commissie.

IBIA

De afkorting voor de International Betting Integrity Association, het door de kansspelindustrie zelf ontwikkelde integriteitsorgaan van de online en offline bettingaanbieders. Het doel van IBIA is het beschermen van de integriteit van de sport en het voorkomen van matchfixing. De leden van IBIA dragen hier zorg voor door het uitwisselen van informatie over verdachte wedpatronen.

Inzet

Dit is het bedrag dat geriskeerd wordt bij het aangaan van een sportweddenschap of een transactie in een casinospel.

ISP blocking

Het blokkeren van Internet Service Providers (ISP’s). ISP blocking wordt geregeld toegepast om te voorkomen dat consumenten deelnemen aan online kansspelen, door het blokkeren van bepaalde internetadressen. De effectiviteit van deze maatregel is beperkt, omdat dergelijke blokkeringen eenvoudig te ontwijken zijn.

Kanalisatie

Het doen bewegen van Nederlandse consumenten die gebruik maken van een niet in Nederland vergund online kansspelaanbod (.com), naar online kansspelen die worden aangeboden door aanbieders die opereren onder een Nederlandse vergunning (.nl).

Kanalisatiegraad

Dit is de mate waarin Nederlandse consumenten gebruik maken van in Nederland gereguleerd aanbod, uitgedrukt in een percentage. De kanalisatiegraad bepaalt in belangrijke mate in hoeverre de beleidsdoelstellingen van het kabinet, zijnde het tegengaan van criminaliteit en fraude, het voorkomen van kansspelverslaving en het beschermen van de consument, behaald kunnen worden. Hoe hoger de kanalisatie, hoe beter dit mogelijk is.

Kansspelbelasting

Dit is een directe belasting op kansspelen, die door de overheid geheven wordt. Kansspelbelasting is een belasting die deelnemers van kansspelen of organisatoren van kansspelen moeten betalen over het voordeel dat zij behalen met het kansspel. De belasting wordt geheven op grond van de Wet op de Kansspelbelasting (Wet KSB) en hoofdstuk VIIa van de Belastingwet BES. Sinds 1 januari 2018 kent Nederland een kansspelbelasting van 30,1 procent over de waarde van de prijs die gewonnen kan worden. Dit lijkt eenduidig maar is het niet. In de praktijk wordt de waarde van de prijs op verschillende manieren vastgesteld. Bovendien zijn er vrijstellingen. Zo betaalt Holland Casino 30,1 procent kansspelbelasting over het bruto spelresultaat (inzet minus de prijzen). De loterijen hebben verder een vrijstelling van kansspelbelasting voor prijzen tot €449. Een zeer aanzienlijk deel van de prijzen valt onder deze categorie, waardoor de loterijen effectief circa 10 procent kansspelbelasting afdragen.

Ksa

Dit is de afkorting voor de Kansspelautoriteit, de Nederlandse toezichthouder op de kansspelmarkt. De Ksa is exclusief bevoegd tot het verlenen van kansspelvergunningen, het houden van toezicht op de vergunninghouders, het bestrijden van illegale kansspelen en het beschermen van consumenten tegen kansspelverslaving.

KYC

Dit is de afkorting van Know your Customer. Dit begrip omschrijft alle maatregelen die een online kansspelaanbieder neemt vanuit risicomanagement en compliance, om relevante informatie van de klant met wie hij een zakelijke relatie aangaat te verkrijgen en te controleren. Voorbeeld hiervan is het opvragen van een scan van een identiteitsbewijs, om zo de persoonsgegevens van de klant te kunnen verifiëren.

KYT

Dit staat voor Know your Transaction en omschrijft het proces en de maatregelen die een online kansspelaanbieder neemt vanuit risicomanagement en compliance, om relevante informatie over de te verwerken financiële transactie te verkrijgen en te controleren. Voorbeeld hiervan is het gebruik van een monitoring tool die tot in detail in kaart brengt wat de risico’s bij een transactie zijn en hoe deze ingedamd kunnen worden.

Matchfixing

Dit is de manipulatie van de uitkomsten van sportwedstrijden door op oneigenlijke manieren het verloop of de uitkomst van een competitie of specifieke gebeurtenissen daarbinnen (zoals individuele wedstrijden of races, of gebeurtenissen tijdens wedstrijden) te bepalen. Dit gebeurt onder meer door atleten of vertegenwoordigers van clubs een financiële beloning in het vooruitzicht te stellen wanneer zij de uitkomst van een wedstrijd of een competitie zouden manipuleren.

Noteringen

Dit begrip drukt de waarschijnlijkheid (kans) uit op de onbepaalde uitkomst van een (sport)‐evenement, uitgedrukt in decimale cijfers. Het opstellen van noteringen is een voortdurend en complex proces, waarbij vele factoren (sterkte van de deelnemers, vorm, blessures, omstandigheden, etc.) een rol spelen. Voorbeeld: wanneer Nederland tegen Engeland speelt en een notering heeft van 2.55, dan levert een inzet van €10 op Nederland bij een overwinning een uitbetaling van 10 x 2.55 = €25,50 op.

Online kansspelen

Dat zijn alle kansspelen die op afstand worden aangeboden. De meest populaire online kansspelen zijn sportweddenschappen, casino, poker en bingo. Hiervan uitgezonderd zijn loterijen die via het internet worden aangeboden.

Operationele kosten

Dat zijn de kosten (niet inbegrepen het prijzengeld) die een kansspelaanbieder maakt om zichzelf in staat te stellen zijn producten aan te bieden. Onder de operationele kosten vallen onder meer personeelskosten, ICT‐kosten, huur of afschrijving van de kantoorpanden en kosten die gemaakt worden om aan vergunningseisen te voldoen.

PSP

Dit is de afkorting van Payment Service Provider en staat voor een aanbieder van een betaaloplossing voor offline en online services. Voorbeelden hiervan zijn debit- en credit cards, iDEAL, PayPal en banken.

PSP blocking

Dit is het blokkeren van dienstverlening door Payment Service Providers, om zo te voorkomen dat klanten van online kansspelaanbieders gebruik kunnen maken van een bepaalde betalingsmethode.

RNG

Dit is de afkorting van Random Number Generator een programma of toestel dat ontworpen is om een volledig willekeurige reeks getallen te genereren. Deze generator wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de uitkomst van casinospellen volledig willekeurig is. Hiertoe worden RNG’s getoetst door middel van audits door externe partijen.

Opvraging

Dit wordt ook wel ‘uitbetaling’ genoemd: het geld dat de klant opvraagt bij een online kansspelaanbieder en dat van zijn persoonlijke spelersrekening naar zijn externe bankrekening of een andere financiële dienstverlener wordt overgemaakt.

Preventiebeleid

Dit is het beleid dat aanbieders van online kansspelen hebben ontwikkeld om te voorkomen dat hun klanten een kansspelverslaving ontwikkelen, of op onverantwoorde wijze gebruik maken van hun kansspelaanbod.

Preventiemaatregelen

Dit is een belangrijk onderdeel van het preventiebeleid van online kansspelaanbieders. Voorbeelden van maatregelen die getroffen kunnen worden:

  • Een zelftest die de klant inzicht verschaft in het eigen speelgedrag;
  • Stortingslimieten die opgelegd kunnen worden om zo het speelgedrag onder controle te houden;
  • Het inlassen van een afkoelingsperiode wanneer het speelgedrag hierom vraagt;
  • (Zelf‐)uitsluiting van spelers die structureel problematisch speelgedrag vertonen.

Primaire server

Dit is de server die het online kansspelplatform en de persoonlijke spelersrekeningen beheert en online kansspeltransacties regelt.

Spelersrekening

Ook wel player account genoemd. Dit is de persoonlijke rekening die een consument opent bij de online kansspelaanbieder na registratie en die hij kan gebruiken om aan online kansspelen deel te nemen, stortingen te maken en opvragingen te doen.

Storting

Ook wel aangeduid met ‘betaling’: het geld dat de klant via zijn externe bankrekening of via een andere financiële dienstverlener overmaakt op zijn persoonlijke spelersrekening om aan online kansspelen te kunnen deelnemen.

Substitutie

Dit is het effect dat optreedt wanneer deelnemers aan kansspelen gebruik maken van online kansspelaanbod in plaats van het huidige landgebonden kansspelaanbod.

Uitkeringspercentage

Ook wel genoemd de Pay‐Back ratio of PBR: het percentage van de totale inzet dat wordt uitgekeerd in de vorm van prijzengeld aan spelers.

Verantwoord spelen

Dit is het op veilige en gecontroleerde wijze deelnemen aan online kansspelen, waarbij gebruik gemaakt wordt van een in Nederland gereguleerd aanbod.

Direct lid worden van NOGA?

Dit kan op drie verschillende manieren: middels een regulier lidmaatschap, een geassocieerd lidmaatschap of een B2B-Partnership.

Ik wil lid worden